1. تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های اشرشیاکلی جدا شده از طیور درگیر به بیماری کلی باسیلوز در نمونه های جدا شده از مرغداری های اطراف کرمانشاه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 72-78

فروغ محمدی