1. مقایسه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و کشت برای تشخیص سودوموناس آئروجینوزا و اشریشیاکلی در آب‌های معدنی و آشامیدنی بسته بندی شده

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 43-49

مهوش پویان؛ عباس دوستی؛ حمیدرضا کبیری؛ فاطمه دریس