1. ارزیابی مقایسه‌ای اثرات ضد باکتریائی عصاره متانولی پیاز و برخی از پادزیست ها بر علیه تعدادی از باکتری‌های منتقله از مواد غذائی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 83-94

یونس نزابی؛ افشین جوادی