1. باکتری‌های اسپوردار هوازی در شیرهای خام و پاستوریزه منطقه آذربایجان‌شرقی: فراوانی، کمیت و تنوع گونه‌ای

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-70

مریم جبارپور ستاری؛ جلال شایق؛ شهرام حنیفیان


2. شناسایی ژن مولد توکسین سندرم شوک سمی در استافیلوکوس اورئوس جدا شده از شیر و پنیر در شهر تبریز

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 81-87

جلال شایق؛ نسرین پورشفیع؛ هایده مبین