1. مطالعه میزان شیوع و ژن‌های حدت E.coli O157: H7 در پنیر‌های سنتی و شیرهای خام عرضه شده در شهرستان مرند

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 87-96

عسگر نقی زاده؛ حمید میرزائی