1. ارزیابی فعالیت مهارکنندگی نانوذره اکسید روی بر سویه‌های استاندارد و استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلای جداشده از مواد غذایی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-74

علیرضا مسیحا؛ مریم برادران کتابچی؛ خسرو عیسی زاده