1. ارزیابی اثر ضد میکروبی فیلم‌های تهیه شده از کیتوزان حاوی اسانس اسطوخدوس بر روی برخی از باکتری های غذازاد

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-62

زهره مشاک؛ سمیرا فیاض فر؛ نرجس چراغی


2. بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان نعناع فلفلی، پونه کوهی و زیره سیاه بر روی باکتری های جدا شده از مواد غذایی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-10

مهرداد عطایی کچویی