1. سنتز و شناسایی نانو زیست کامپوزیت ضد میکروبی نقره /کیتوسان به روش شیمیایی برای استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 21-31

سعیده ابراهیمی اصل؛ امیر زارعی