1. وروتوکسیژنیک اشریشیاکلی و اهمیت آن در بهداشت مواد غذایی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-28

مجتبی بنیادیان


2. تولید آب سیب پروبیوتیک با استفاده از دو نوع سیب قرمز و زرد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-10

ندا قضاوی؛ حمدالله مشتاقی؛ مجتبی بنیادیان