1. بررسی فراوانی انتروسین‌های تولید شده در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از فراورده‌های شیر سنتی در شهرستان شهرکرد

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 79-87

الهه برزم؛ الهه تاج بخش؛ ابراهیم رحیمی