1. تغییرات شاخص‌های حسی و جمعیت میکروبی فیله ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) تحت فرآیند خشک کردن حرارتی و نگهداری آن در 4 درجه سلسیوس

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 11-23

مسعود هدایتی فرد؛ نجمه یوسف‌تبار میری؛ ابوالفضل فدوی