1. اثر بازدارندگی نیسین و اسید آسکوربیک بر آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس در آب پرتقال

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 70-81

فاطمه صباغی؛ رضوان پوراحمد؛ مهناز هاشمی روان


2. غنی‌سازی ماست بادمجان با عصاره الکلی شیرین‌بیان و اثر آن بر هلیکوباکتر پیلوری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 81-92

سعید تکیه معروف؛ رضوان پوراحمد؛ محمدرضا اسحاقی


3. اثر الیگوفروکتوز و نوع کشت میکروبی بر میزان اسید لینولئیک کنژوگه و زنده‌مانی باکتری-های پروبیوتیک در ماست پروبیوتیک

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 36-48

مطهره بروغنی؛ رضوان پوراحمد؛ علی اکبریان موغاری