1. جداسازی و غربال‌گری باکتری‌های تولید‌کننده اگزوپلی‌ساکارید از محصولات لبنی بومی استان کرمان و شناسایی مولکولی آنها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-35

زهرا خدایی جلال آبادی؛ شهلا سلطانی نژاد


2. جداسازی و غربال‌گری باکتری‌‌های تولید کننده باکتریوسین از فراورده‌های لبنی بومی کرمان و بررسی فعالیت ضدباکتریایی باکتریوسین تولیدی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 69-79

محمد خدایی؛ شهلا سلطانی نژاد