1. لیستریاهای جداسازی شده از پنیرهای سنتی منطقه تبریز: فراوانی، تنوع گونه‌ای و ویژگی‌های فنوتیپی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 83-96

آیدا کلانتری پور؛ شهرام حنیفیان