1. بررسی عوامل تاثیرگذار بر تولید رنگدانه‌های کلروفیل و کاروتنوئید از اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از طرح پلاکت برمن

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 70-81

سپیده بنایان؛ مهشید جهادی؛ محمد فاضل


2. ارزیابی پارامترهای زمان گرمخانه‌گذاری، میزان نمک و ضایعات خرما در تولید رنگدانه نارنجی توسط قارچ موناسکوس پورپورئوس با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 60-69

مهشید اصغری؛ مهشید جهادی؛ نفیسه قاسمی سپرو


3. بهینه‌سازی تولید رنگدانه نارنجی توسط قارچ موناسکوس پورپورئوس از ضایعات خرما به روش سطح پاسخ

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-39

فاطمه بخشی؛ مهشید جهادی