1. بهینه‌سازی تولید رنگدانه نارنجی توسط قارچ موناسکوس پورپورئوس از ضایعات خرما به روش سطح پاسخ

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-39

فاطمه بخشی؛ مهشید جهادی