1. تعیین ترکیبات شیمیایی و خاصیت ضد میکروبی اسانس ریشه شلغم شیرازی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 31-40

علی محمدی ثانی؛ خلیل بهنام؛ مهرناز اسماعیل پور