1. بررسی اثر باکتری کشی سدیم دودسیل سولفات(SDS) بر روی تعدادی از باکتری های بیماری زای مواد غذایی در دمای معمولی و یخچال

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-65

سیاوش مکتبی؛ مهدی زارعی؛ رویا رستمی