1. بررسی اثرات ضد میکروبی روغن سیاه دانه در سوسیس با نیتریت کاهش یافته

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-18

محمدرضا خانی؛ امین ابوالحسن زاده؛ مریم فهیم دانش