1. تأثیر استفاده از کازئین میسلار تغلیظ شده در بهبود راندمان و خواص فیزیکوشیمیایی پنیر سفید ایرانی آب نمکی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 24-36

سمیه آقایی؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ پیمان رجایی