1. تولید آنزیم بتاگالاکتوزیداز از آب پنیر توسط مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس با استفاده از آب پنیر

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-62

ناهید ابراهیمی؛ فاطمه نجاتی