1. بررسی شاخص‌های شیمیایی، میکروبی و تعیین زمان ماندگاری برگر تلفیقی (کپور نقره‌ای- گوشت مرغ) در طول مدت نگهداری در شرایط انجماد

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 19-29

لاله رومیانی؛ شیوا علیزاده