1. افزایش زنده‌مانی لاکتوباسیلوس رامنوسوس LGG و بهبود ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی، رئولوژیکی و حسی شیر تخمیر شده با استفاده از موسیلاژ گزنه رومی در مقایسه با اینولین

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-77

سارا امیری سامانی؛ مریم جعفری؛ فاطمه نجاتی