1. تعیین تیپ‌های کاست کروموزومی ژن mec در ایزوله‌هایاستافیلوکوکوس‌اورئوس جدا شده از شیر و فراورده‌های شیری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 67-79

نرگس امینی فرد؛ حسن ممتاز؛ زهرا بم زاده