1. تاثیرنگهدارنده طبیعی مرزنجوش بر ویژگی های میکروبی، شیمیایی و زمان نگهداری سس مایونز

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 10-25

شهلا شهریاری؛ علی تقی خانی