1. تأثیر مو‌سیر بر قابلیت‌زنده مانی باکتری‌های پروبیوتیک و برخی خواص فیزیکو‌شیمیایی و پذیرش‌کلی ماست هم‌زده کم‌چرب

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 37-54

رخساره رمضانی؛ وجیهه فدائی نوغانی؛ حسن جودکی