1. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های مواد غذایی با روش PCR چندگانه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 21-30

عصمت خوری؛ اسماعیل عطای صالحی؛ مرضیه خوری