1. تعیین ترکیبات شیمیایی و حداقل غلظت ممانعت‌کنندگی و باکتری‌کشی اسانس نعناع دشتی (Mentha spicata) بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-19

کتایون مخیری؛ هادی کوهساری؛ سیده زهرا سیدالنگی