1. بررسی میزان آلودگی و تولید بیوفیلم باکتری‌های سرماگرا در مخازن شیر خام و تجهیزات فرآوری محصولات لبنی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 79-89

رسول رضاپور؛ شهرام حنیفیان