1. اثر الیگوفروکتوز و نوع کشت میکروبی بر میزان اسید لینولئیک کنژوگه و زنده‌مانی باکتری-های پروبیوتیک در ماست پروبیوتیک

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 36-48

مطهره بروغنی؛ رضوان پوراحمد؛ علی اکبریان موغاری