1. بررسی اثر استفاده از منابع کربنی بومی (آب پنیر، سبوس جودوسر، آرد برنج) در تولید تخمیری لایزین بوسیله کورینه باکتریوم گلوتامیکوم

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 67-78

زهرا محمدزاده فریزهندی؛ غزل لبیکی