1. بررسی فراوانی ژن های کمپلکس NHE در باکتری های باسیلوس سرئوس جدا شده از شیر گاوان شهر تبریز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-7

طاهر رسول پور؛ سامان مهدوی