1. تاثیر فیلم پروتئین میوفیبریلار در ترکیب با اسانس آویشن شیرازی بر افزایش ماندگاری فیله ماهی شوریده

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 59-73

فاطمه فتحی مقدم؛ لاله رومیانی