1. نقش باکتریوسینهای استخراجی از سویه های استاندارد به عنوان نگهدارنده بیولوژیکی دربرابر باکتریهای بیماریزای جدا شده از انواع گوشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

مریم بهبودی پور؛ نیما بهادر