دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-64 

اصیل پژوهشی

1. کیفیت میکروبی و شیمیایی ماست پاستوریزه تولیدی کارخانه‌های لبنی استان زنجان بین سال‌های 1390 تا 1392

صفحه 1-7

عادل میرزاعلیزاده؛ مهران محسنی؛ عباسعلی زمانی؛ حمید بارانی بناب