دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-62 
3. جداسازی باکتریوفاژ اختصاصی باکتری Alicyclobacillus acidoterrestris عامل فساد آب میوه از خاک

صفحه 15-19

امیر تاج بخش؛ سیده الهام رضا توفیقی؛ حسین معتمدی؛ سولماز رفیعی


5. مطالعه آلودگی میکروبی بستنی‌های سنتی (مطالعه موردی:شهرستان ارومیه)

صفحه 27-32

ناهید نویدجوی؛ سیما کریم زاده صادق؛ آناهیتا دهقانی؛ فرشاد بهرامی اصل


7. شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت و فراورده های گوشتی

صفحه 41-46

فاطمه نونهال؛ ابراهیم رحیمی؛ اسماعیل عطای صالحی