دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-96 

اصیل پژوهشی

3. شناسایی برخی باکتری های تشکیل دهنده بیوفیلم از خط تولید شیر پاستوریزه

صفحه 1-13

سیده صالحه واعظی؛ آرزو طهمورث پور؛ محمد گلی