پژوهشی

1. شیوع آلودگی به هیدروژن پراکساید در نمونه شیرهای استریل با ماندگاری بالا در بازار شهر اصفهان

صفحه 71-79

مریم میرلوحی؛ محمد باقر ملجئی؛ آذین پور خلیلی


2. ارزیابی قابلیت لاکتوباسیلوس‌های جدا شده از خمیرترش آرد کامل گندم در کاهش میزان آفلاتوکسین B1

صفحه 1-14

علیرضا صادقی؛ مریم ابراهیمی؛ مجتبی رئیسی


3. بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌های اتانلی و متانلی زعفران (Crocus sativus L.) علیه برخی باکتری های بیماریزای غذا زاد

صفحه 15-27

حسین معتمدی؛ سید منصور سیدنژاد؛ اسماعیل داراب پور


4. کلونینگ توالی های ´5 و ´3 ژن SipA سالمونلا انتریتیدیس در باکتری E. coli

صفحه 29-37

گزیزه شیرازی؛ عباس دوستی


5. ارزیابی جمعیت اشریشیاکلی روده و گوشت مرغ با اضافه سازی آویشن و دارچین به خوراک طیور

صفحه 39-47

احمد زین الدینی؛ مجید غلامی آهنگران؛ ابراهیم رحیمی


6. ارائه مدل ریاضی پیشگو برای ارزیابی اثر زیره سبز و دمای نگه‌داری بر رشد باکتری باسیلوس سرئوس در محیط براث BHI

صفحه 57-70

زهره مشاک


مقاله کوتاه

7. شناسایی ژن مولد توکسین سندرم شوک سمی در استافیلوکوس اورئوس جدا شده از شیر و پنیر در شهر تبریز

صفحه 81-87

جلال شایق؛ نسرین پورشفیع؛ هایده مبین