دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-96 

اصیل پژوهشی

1. تولید آب سیب پروبیوتیک با استفاده از دو نوع سیب قرمز و زرد

صفحه 1-10

ندا قضاوی؛ حمدالله مشتاقی؛ مجتبی بنیادیان