شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی و فهرست مطالب

پژوهشی

2. بررسی اثرات سدیم آزید، دما و زمان اینکوباسیون بر تولید رنگدانه کاروتنوئیدی از میکروکوس روزئوس

صفحه 1-14

محمود یلمه؛ مرتضی خمیری؛ عزت الله قائمی؛ سیده ساناز رمضان پور؛ محمد قربانی


مروری

3. وروتوکسیژنیک اشریشیاکلی و اهمیت آن در بهداشت مواد غذایی

صفحه 15-28

مجتبی بنیادیان


پژوهشی

4. بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی

صفحه 29-38

محمد باقر حبیبی نجفی؛ رضا حاجی محمدی فریمانی؛ بی بی صدیقه فضلی بزاز


5. بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی کرونوباکتر ساکازاکی جدا شده از انواع شیر خشک و غذای کودک

صفحه 39-50

سمیرا عباسی بافطرت؛ محمد گلی؛ حسن ممتاز


6. بررسی اثر اشعه گاما بر افزایش زمان ماندگاری گوشت ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) در شرایط یخچالی

صفحه 51-60

غلامرضا شاه حسینی؛ زهره مشاک


7. آلودگی میکروبی و غلظت سموم آفلاتوکسین در محصول فرعی پسته

صفحه 61-72

پیروز شاکری؛ حسن فضائلی


8. بررسی اثر ضد میکروبی اسانس ریحان بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کولای و مخمر رودوتورلاروبرا

صفحه 73-81

فریبا بخشی؛ حمید میرزائی؛ نارملا آصفی


9. ارزیابی مقایسه‌ای اثرات ضد باکتریائی عصاره متانولی پیاز و برخی از پادزیست ها بر علیه تعدادی از باکتری‌های منتقله از مواد غذائی

صفحه 83-94

یونس نزابی؛ افشین جوادی