دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-98 

اصیل پژوهشی

2. بررسی اثرات سدیم آزید، دما و زمان اینکوباسیون بر تولید رنگدانه کاروتنوئیدی از میکروکوس روزئوس

صفحه 1-14

محمود یلمه؛ مرتضی خمیری؛ عزت الله قائمی؛ سیده ساناز رمضان پور؛ محمد قربانی


اصیل پژوهشی

4. بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی

صفحه 29-38

محمد باقر حبیبی نجفی؛ رضا حاجی محمدی فریمانی؛ بی بی صدیقه فضلی بزاز