دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1396 

اصیل پژوهشی

2. فعالیت ضد باکتریایی عصاره لیمو‌ترش در بستنی تهیه شده در آزمایشگاه

صفحه 1-10

سلطان محمد قاسمی؛ هادی کوهساری؛ ابوالفضل فدوی


3. مطالعۀ تفصیلی و شناسایی مولکولی باکتری های ایجاد کنندۀ طعم تلخی در خامۀ پاستوریزه

صفحه 11-28

هدی دژخی؛ سجاد یزدان ستاد؛ نازیلا ارباب سلیمانی؛ رضا نجف پور؛ سید محمد غیبی حیات؛ الیکا فرج تبریزی