دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1396 
5. مطالعه ارتباط بین میزان ترئونین با بار میکروبی لاشه

صفحه 37-44

فرشید خیری؛ قاسم نجفی؛ سید محمد علی جلالی


8. بررسی قدرت ضدباکتری پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین کنجاله دانه کدو

صفحه 71-82

الهام نورمحمدی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ دینا شهرام پور؛ مرتضی خمیری