شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی تابستان 1398

صفحه 0-0


پژوهشی

2. بررسی مقایسه‌ای اثرات ضد باکتریایی ژل رویال و عسل طبیعی و ترکیب آن‌ها بر روی سویه استاندارد هلیکوباکترپیلوری

صفحه 1-10

ناهید رحیمی فرد؛ بهرنگ حسین زاده؛ شهرام شعیبی


3. اثر اسید استیک بر روی خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی فیله گوشت بوقلمون در دمای یخچال

صفحه 11-21

تینا طاهری؛ علی فضل آرا؛ لاله رومیانی


4. اثرات ضدمیکروبی عصاره متانولی پوست انار درآب سیب علیه ساکارومایسس سرویزیه ، لاکتوباسیلوس پلانتاروم و آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس

صفحه 22-33

زینب رضوانی فرد؛ محمدرضا اسحاقی؛ سید مهدی حسن زاده


5. بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذره گرافن بر آسپرژیلوس نایجر و پنی سیلیوم سیترینوم

صفحه 34-45

نادر حبیبی؛ مریم علی اصغری؛ اسعد رخزادی


6. تعیین تأثیر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بر بهداشت مواد غذایی: بررسی گذشته نگر

صفحه 46-56

محمود بخشی نژاد


7. اتصال سم افلاتوکسین M1 به باکتریهای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتارم در دوغ وسنجش آن به روش کمی سازی HPLC

صفحه 57-66

رقیه سکوتی فر؛ ودود رضویلر؛ سید امیر علی انوار؛ شهرام شعیبی


8. بررسی آلودگی بار میکروبی کل، کلی فرم، اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کپک و مخمر و غلظت آمیلوئید A در نمونه‌های شیر مخزن دامداری‌های استان تهران

صفحه 67-78

محمدرضا تقدیری؛ گیتی کریم؛ شهاب الدین صافی؛ عباس رحیمی فروشانی؛ عباسعلی مطلبی


مروری

9. فراوانی توکسین سندرم شوک توکسیک-1 در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از شیر دام های مبتلا به ورم پستان در ایران: مطالعه مروری نظام مند و فراتحلیل

صفحه 79-88

مریم کریمی دهکردی؛ فروغ محمدی