شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی شماره 3 (پاییز 1398)

صفحه 0-0


پژوهشی

2. بررسی تولید آب هویج بستنی پروبیوتیک با تلقیح دو تک سویه پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم لاکتیس و لاکتوباسیلوس کازئی

صفحه 11-11

هانیه غندالی؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ سارا موحد


3. مطالعه اثر اسانس های روغنی در کنترل آلودگی کپک های سبز و آبی در میوه پرتقال

صفحه 12-21

ابوالفضل گلشن تفتی؛ غلامرضا برادران


4. جداسازی باکتری‌های اسید‌‌لاکتیک از محصولات لبنی محلی شهرستان گرگان با توان مهار رشد برخی از بیماریزاهای گوارشی

صفحه 22-36

هادی کوهساری؛ زینب رشتی؛ شهره عرب


5. مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره ریشه زرشک (Berberis vulgaris) و دانه رازیانه (Foeniculum vulgare) بصورت انفرادی و توام با نایسین و دی استات سدیم بر باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا

صفحه 37-46

مریم اختلاط؛ ریحانه محمدی دیدارگاهی؛ فروغ نامجویان؛ عبدالغنی عامری


6. شناسایی مولکولی و ارزیابی اثرات ضدمیکروبی جدایه لاکتیکی عمده ترخینه و ترکیبات شبه باکتریوسینی آن در برابر برخی از عوامل میکروبی غذازاد

صفحه 47-59

آتنا سارانی؛ علیرضا صادقی؛ مرتضی خمیری؛ یحیی مقصودلو؛ علی مویدی؛ مریم ابراهیمی


7. ارزیابی پارامترهای زمان گرمخانه‌گذاری، میزان نمک و ضایعات خرما در تولید رنگدانه نارنجی توسط قارچ موناسکوس پورپورئوس با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 60-69

مهشید اصغری؛ مهشید جهادی؛ نفیسه قاسمی سپرو


8. اثر بازدارندگی نیسین و اسید آسکوربیک بر آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس در آب پرتقال

صفحه 70-81

فاطمه صباغی؛ رضوان پوراحمد؛ مهناز هاشمی روان


9. مطالعه اثر عصاره‌های آبی و اتانولی گل نر گیاه گردو بر باکتری لاکتوکوکوس گارویه جدا شده از گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان

صفحه 82-91

پروین محسنی سی سخت؛ امین نعمت الهی؛ عبدالناصر محبی؛ روح الله رحیمی