شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی- بهار 1399

صفحه 0-0


پژوهشی

2. اثر افزودن اسانس گیاه آویشن شیرازی ( Zataria multifora boiss ) بر ویژگی های باکتریایی و قارچی سس مایونز

صفحه 1-16

بهاره حاجی محمدی تلک آبادی؛ آسیه احمدی دستگردی


3. بررسی تاثیر سطوح مختلف شمارش سلولهای سوماتیک شیر گاو و افزودن آنزیم لیپازبر ترکیب اسید چرب آزاد زنجیر کوتاه، تک غیراشباعی، چند غیراشباعی و ویژگیهای حسی پنیر سفید آب نمکی

صفحه 17-31

حامد زارعی؛ علیرضا شهاب لواسانی


4. تعیین فراوانی آلودگی گوشت گاو به گونه‏های لیستریا در کشتارگاه‏ها و گوشت‏ فروشی‏های استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 32-40

سید سیاوش ساعی دهکردی


5. بررسی مقایسه ای اثرات ضد باکتریایی فراکسیون های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی عصاره گیاه زنجبیل شامی (Lnula helenium) بر علیه برخی از باکتری های پاتوژن غذازاد

صفحه 41-49

حسین سلمانی؛ بهبود جعفرری


6. ارزیابی ویژگی‌های میکروبی، فیزیکوشیمیایی و حسی نمونه‌های دوغ حاوی اسانس الئورزین بنه در دوره نگهداری

صفحه 50-61

سیده میثمه احمدی؛ مریم مصلحی شاد


7. بررسی اثر اسانس گل گیاه سرخارگل (Echinacea pupurea) بر رشد و توانایی تولید مایکوتوکسین توسط قارچ آسپرژیلوس فلاووس

صفحه 62-70

آرزو ملکوتی؛ انوشه شریفان؛ علیرضا بصیری


مروری

8. یوسورفکتانت‌های باکتریایی: مروری بر جنبه‌های بیولوژیکی، تکنولوژی و کاربردی فسفاتیدیل کولین

صفحه 71-84

مهسا نکته سنج اول؛ منیرالسادات شاکری


پژوهشی

9. فعالیت ضد‌میکروبی عصاره آبی، الکلی و بافری بره موم زنبور عسل بر باکتری‌های دهانی و روده ای

صفحه 85-93

مهنوش ابوتراب؛ محمد گلی؛ الهام خسروی