شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی- تابستان 1399

صفحه 0-0


پژوهشی

2. بررسی مولکولی ژن های مولد کولی باکتین کلبسیلا پنومونیه جدا شده از شیر خام با روش Multiplex-PCR به عنوان عامل ابتلا به سرطان کلورکتال

صفحه 1-9

مرضیه ردائی الاملی؛ صدیقه مهرابیان؛ کیومرث امینی؛ پریسا مبصری


3. بررسی میزان شیوع و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از گلاب و عرقیات گیاهی در کاشان، 1397

صفحه 10-17

رضا شرافتی چالشتری؛ نوید مزروعی آرانی؛ الهه علیزاده؛ علیرضا اعتمادی


4. اثر استفاده از پوشش بسته‌بندی زیست فعال بر پایه نگهدارنده طبیعی (کیتوزان/ ناتامایسین) و ریزجلبک اسپیرولیناپلاتنسیس وکلرلاولگاریس بر ویژگی های کیفی و ماندگاری فیله گوشت گوساله

صفحه 18-33

رضا شفیعی؛ تکتم مستقیم


5. بررسی امکان تولید و ارزیابی ویژگی‌های کیفی ژله پروبیوتیک و سین‌بیوتیک دارای باسیلوس کواگولانس

صفحه 34-43

الهام رجب پور نیکو؛ ثمر منصوری پور؛ جواد حامدی


6. تاثیراسانس نعناع بر میزان بقاء اشریشاکولایO157:H7 در پنیر سنتی لیقوان در طول دوره رسیدن

صفحه 44-54

محمد بافنده زنده؛ ودود رضویلر؛ حمید میرزایی؛ خسرو محمدی


7. مطالعه فراوانی ژن های کد کننده انتروتوکسین و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های سبزیجات و سالاد در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 55-69

منوچهر مومنی شهرکی؛ امیر شاکریان؛ ابراهیم رحیمی؛ فرهاد صفرپور دهکردی


8. بررسی عوامل تاثیرگذار بر تولید رنگدانه‌های کلروفیل و کاروتنوئید از اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از طرح پلاکت برمن

صفحه 70-81

سپیده بنایان؛ مهشید جهادی؛ محمد فاضل


9. بررسی مقایسه‌ای اثرات ضد باکتریایی فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی عصاره نسترن وحشی (Rosa canina L.) علیه برخی باکتری‌های پاتوژن غذازاد

صفحه 82-91

ساناز طهماسبی؛ چنگیز احمدی زاده