پژوهشی

1. کاربرد توأمان پرتودهی اشعه گاما و روش انجماد جهت افزایش زمان ماندگاری گوشت مرغ

صفحه 1-12

غلامرضا شاه حسینی؛ مجید جوانمرد؛ نوردهر رکنی