شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه پاییز 1399

پژوهشی

2. کاربرد توأمان پرتودهی اشعه گاما و روش انجماد جهت افزایش زمان ماندگاری گوشت مرغ

صفحه 1-12

غلامرضا شاه حسینی؛ مجید جوانمرد؛ نوردهر رکنی


3. ارزیابی کیفیت میکروبی شیرینی‌های خشک عرضه شده در شهر بیرجند

صفحه 13-22

عطااله اژدری؛ نیلوفر هاشم زهی


4. بررسی چند شکلی ژن کواگولاز استافیلوکوکوس آرئوس جدا شده از نمونه‌های غذایی و انسانی به روش RFLP

صفحه 23-32

رقیه بخت آور اهری؛ چنگیز احمدی زاده


5. ارزیابی کمی و کیفی سلول‌ها در چند محصول تجاری پروبیوتیک و بررسی تاثیر شرایط انبارمانی بر زنده‌مانی و قابلیت کشت مخمر پروبیوتیک

صفحه 33-46

فاطمه حکیمی پور؛ رسول شفیعی؛ محمد ربانی


6. جداسازی گونه‌های اسینتوباکتر از غذاهای یخ‌زده و تاثیر آن بر برخی از قارچ‌های بیماری زا

صفحه 47-56

فاطمه شهدادی؛ صدیقه کریمی نژاد


7. مطالعه میکروبی تاثیر جایگزینی نگهدارنده های گیاهی با شیمیایی در تولید سوسیس های حرارت دیده

صفحه 57-67

علی شریف زاده؛ هدی معتمدنژاد


8. تاثیر فرآیندهای ازن دهی، تابش اشعه UV و میدان پالس الکتریکی بر کاهش آفلاتوکسین M1 و آفلاتوکسین کل در شیر اسیدوفیلوس

صفحه 68-81

عصمت خوری؛ وحید حکیم زاده؛ علی محمدی ثانی؛ حسن رشیدی


9. زنده‌مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس و بررسی خواص کیفی ماست تهیه شده از شیر بز

صفحه 82-94

راحله نژاد رزمجوی اخگر؛ شهین زمردی