دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-1 
3. منبع طغیان اشرشیاکلی O157:H7 در دانشجویان یزد -1396

صفحه 12-18

علی اکبر تاج فیروزه؛ سیدمحمدحسین حسینی؛ سیدمحمدجواد نظام الحسینی؛ محسن مهدی زاده شاهی؛ حمید آقاباقری؛ محمدحسن لطفی؛ سیدعلیرضا پورمازار؛ علیرضا طالبی


9. تاثیر ضد میکروبی پوشش موسیلاژ دانه ریحان حاوی نانوذرات اکسید روی بر کیفیت پنیر چدار در طول رسیدن

صفحه 88-101

سحر خیرخواه فقرا؛ سارا جعفریان؛ شهین زمردی؛ لیلا روزبه نصیرائی؛ اصغر خسروشاهی اصل